Back to Top

Klastry w społeczeństwie sieci

Drukuj E-mail

Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge-based economy) koncentruje się na tworzeniu, dystrybucji i wykorzystywaniu wiedzy i informacji. Sukces gospodarczy zależy w dużym stopniu od zdolności do tworzenia i wykorzystywania wiedzy. Źródłem przewagi konkurencyjnej stają się zasoby - głównie niematerialne, zgromadzone w sieci powiązań przedsiębiorstwa.

Zasoby niematerialne: wiedza, umiejętności, doświadczenie, powiązania przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne są źródłem przewagi konkurencyjnej. Tworzą one zasoby niematerialne kapitał intelektualny.

Kapitał intelektualny: różnica między wartością rynkową, a wartością księgową firmy uzyskana dzięki zasobom niematerialnym.

Innowacyjność: sposób wykorzystywania kapitału intelektualnego

W tradycyjnej gospodarce innowacyjność można było postrzegać jako proces linerany: nauka (badania podstawowe) - innowacje (wdrożenia) – komercjalizacja. Obecnie jest to nieustanny proces tworzenia i przepływu wiedzy (continuous innovations, innovativness).

Warunki innowacyjności: osobiste zaangażowanie + sprzyjające środowisko społeczne.

Osobiste zaangażowanie: przyswajanie i wykorzystywanie wiedzy motywowane utożsamianiem z celem i samorealizacją. Środowisko społeczne sprzyjające innowacyjności tworzy kapitał społeczny.

Kapitał społeczny: cecha organizacji społeczeństw, zwiększająca sprawność i ułatwiając skoordynowane działania dla zwiększenia ekonomicznych korzyści; opiera się na zaufaniu, lojalności, normach i powiązaniach.

Wykorzystanie kapitału społecznego jest możliwe dzięki istnieniu sieci powiązań, umożliwiającej dostęp do zasobów dzięki uczestnictwu w grupie. W ten sposób powstaje paradygmat sieciowy (network paradigm). Zgodnie z tym paradygmatem mówimy o społeczeństwie sieci.

Rozwój w społeczeństwie sieci jest związany z integracją i dążeniem do spójności. Najbardziej efektywną metodą rozwoju jest tworzenie sieci lokalnych (klastrów) i ich włączanie w sieć globalną.

Wprowadzenie do tematyki klastrów gospodarczych

Drukuj E-mail

Klastry, to grupy niezależnych przedsiębiorstw, które podejmują wspólne przedsięwzięcia gospodarcze. Przedsiębiorstwa te mogą równocześnie ze sobą konkurować i współpracować.

 

Takie ogólne określenie pozostawia wiele miejsca dla interpretacji. Dlatego wydaje się koniecznym wprowadzenie podstawowych rozróżnień. Poniżej zaproponowano takie rozróżnienia w oparciu o doświadczenia i przemyślenia autora z ostatnich 5 lat zmagania się z tą tematyką.

 

Czytaj więcej...

O polityce wspierania rozwoju klastrów w Polsce

Drukuj E-mail

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad polityką wspierania rozwoju klastrów w Polsce. W dniu 22 listopada 2010 odbyła się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki konferencja na ten temat. Poruszono na niej wiele ważkich zagadnień, nad którymi warto się pochylić.

Czytaj więcej...

Warto poczytać - portale poświęcone klastrom

Drukuj E-mail

 

Przejrzeliśmy portale w polskim internecie, poświęcone tematyce klastrów. Poniżej polecamy najciekawsze ze znalezionych na nich artykułów. Artykuły zostały posortowane od najnowszych do najstarszych. Tytuły tekstów poniżej stanowią linki do oryginału. Pod każdym tytułem zamieszczono fragment (początek) tekstu.

Czytaj więcej...