Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają w dniach 24-25 marca 2011r. na I Śląskie Forum Klastrów. Wydarzenie skierowane jest do obecnych i przyszłych organizatorów oraz uczestników klastrów województwa śląskiego. Składać się będzie z części wykładowej podczas, której poruszone zostaną różne aspekty funkcjonowania klastrów oraz części szkoleniowej prowadzonej w formie warsztatów w ramach której poszczególne klastry z województwa śląskiego będą miały możliwość zaprezentowanie się oraz przedstawienia głównych dotychczas napotkanych problemów oraz oczekiwań wobec regionu.


Spotkanie w ramach Forum pozwoli na wymianę poglądów, szczególnie w zakresie potrzeb tworzenia regionalnej polityki klastrowej, jak również na zapoznanie się z założeniami nowych konkursów krajowych i regionalnych, których celem jest wspieranie inicjatyw i klastrów w Polsce i regionie. Spotkania informacyjne i szkolenie są nieodpłatne. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej CITT. W zamierzeniu organizatorów Forum będzie imprezą cykliczną organizowaną pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego.

Rozwój klastrów umacnia regionalne specjalizacje i jest ścisłe związany ze strategią rozwoju województwa. Obecnie posiadanie specjalizacji decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw i regionów, a sytuacja taka z pewnością pogłębi się w przyszłości. Tworzenie efektywnie działających klastrów powinno opierać się na wiedzy kształtowanej we współpracy biznes-nauka-samorząd. Wydarzenie ma na celu przedstawienie aktualnych możliwości rozwoju klastrów oraz próbę identyfikacji ograniczeń funkcjonowania klastrów w woj. śląskim.

Rejestracja osób zainteresowanych uczestnictwem w Forum odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii pod adresem www.citt.polsl.pl najpóźniej do 20 marca 2011r.

1) Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniu (24-25.03) / lub tylko w szkoleniu (25.03) proszone są o wypełnienie formularza: http://www.citt.polsl.pl/formularz/

2) Osoby zainteresowane uczestnictwem tylko w spotkaniach informacyjnych (24.03) proszone są o wypełnienie formularza: http://www.citt.polsl.pl/formularz_spotkania/

Miejsce spotkania:
Politechnika Śląska
Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
Zabrze, ul. Jagiellońska 38A

Powyższe prace są podejmowane na rzecz realizacji zadania „Kadry dla Innowacji” w ramach projektu: „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego