Back to Top

Struktury gospodarcze dla integracji produktowej przedsiębiorstw

Drukuj E-mail

Integracja produktowa – czyli wspólne wytwarzanie produktu przez niezależne podmioty, może rodzić pewne problemy1. Nie występują one, gdy obowiązuje jasny podział na głównego wykonawcę – inwestora i podwykonawców (budownictwo). Gorzej, gdy próbujemy rozłożyć ryzyko między tworzących wspólnie produkt rynkowy wykonawców, między którymi brak formalnych więzów.

W tej sytuacji konieczne jest opisanie przedsięwzięcia w umowach dwustronnych. Chcąc ułatwić takie współdziałanie, minimalizując ryzyko związane z brakiem doświadczenia jednej ze stron, dobrze byłoby stworzyć jakieś ogólne ramy prawne. Mogą to być standardy (dobre praktyki, wzorce), lub unormowanie nowego rodzaju struktur (sieciowych). Niniejszy tekst dotyczy takich właśnie struktur.

Czytaj więcej...

Klaster lekarstwem na problemy górnictwa

Drukuj E-mail

Istnieje prosty sposób naprawy polskiego górnictwa. Słowa „prosty” można w tym wypadku użyć w odniesieniu do koncepcji, ale nie samej realizacji. Realizacja wymaga wiele zaangażowania i determinacji.

Koncepcja naprawy jest oparta o ideę klastrów przemysłowych (Industrial Cluster). Przekonanie, że polityka gospodarcza powinna się opierać na klastrach jest obecnie dość powszeche. UE w swych programach sprzyja budowaniu klastrów. Stworzenie Górnośląskiego Klastra Przemysłowego jest więc możliwe w zgodzie z politykami UE.

Czytaj więcej...

KONGRES KLASTRÓW POLSKICH

Drukuj E-mail

W poniedziałek, 3 czerwca w Sejmie RP odbył się Kongres Klastrów Polskich. Blisko 10 lat wcześniej w tym samym gmachu mogliśmy słyszeć, że propozycja tworzenia klastrów jest nielogiczna, a przywołany przykład Danii jeden z posłów skwitował stwierdzeniem, że był tam i żadnych klastrów nie widział. Teraz było zupełnie inaczej. Pełne unisono. Klastry to szansa dla polskiej gospodarki. Szansa na co? Wydaje się, że zdaniem decydentów głównie na sprawne podzielenie unijnej kasy. Na razie jednak chyba szczegóły tego podziału nie są ustalone.

 

Czytaj więcej...

Polityka klastrowa

Drukuj E-mail

Proponozycja polityki klastrowej, która została opracowana w zgodzie z konstytucyjną zasadą społecznej gospodarki rykowej.

 

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie kształtowania polityki klastrowej w Polsce

Drukuj E-mail

1. Dylemat, przed którym stoi Polska jest ten sam od 23 lat. Chodzi o wybór polskiego modelu kapitalizmu. Nasza gospodarka jest urządzona pod potrzeby wielkich korporacji (w tym finansowych). Taka gospodarka ma charakter kolektywistyczny1, a jej cechą charakterystyczną jest to, że powodzenie jednostek zależy od miejsca w strukturze, której są podporządkowane. Kryzys oraz polityka UE zmuszają nas, byśmy przemyśleli swe decyzje raz jeszcze. Musimy ponownie zadeklarować, czy chcemy ładu gospodarczego opartego na wartościach personalistycznych, czy gospodarki kolektywistycznej.

 

Czytaj więcej...

Klastry: co to takiego?

Drukuj E-mail

Innowacje i potrójna helisa

Ministerstwo Gospodarki przyjmuje definicję klastra jako1 "elastyczną formę współpracy horyzontalnej między 3 grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, [które] tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów innowacji". Tak zdefiniowana struktura nosi nazwę potrójnej helisy2 (w nawiązaniu do splecenia łańcuchów DNA):

Czytaj więcej...

Jak to zrobić?

Drukuj E-mail

Istnieje kilka poradników dla osób zaangażowanych w tworzenie klastrów1. Zawierają one cenne wskazówki dla animatorów inicjatyw klastrowych. Jednak nie są to gotowe przepisy postępowania, a ich użyteczność w praktyce nie zawsze jest oczywiste. Trudno z nich wydobyć informacje potrzebne do stworzenia klastra. Giną one wśród publicystyki, rozważań teoretycznych i informacji pochodzących z obcych źródeł. Dodatkowo informacje bywają podawane z perspektywy podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki klastrowej, naukowca badającego klastry, lub (najrzadziej) praktyka zajmującego się tymi zagadnieniami. Dlatego sądzę, że niniejszy krótki tekst może być interesującym wprowadzeniem w to zagadnienie dla każdego, kto interesuje się tą tematyką i zastanawia się nad uruchomieniem klastra.

Czytaj więcej...

Klastry gospodarcze a idea zrównoważonego rozwoju

Drukuj E-mail

W znakomitym cyklu telewizji "Discovery" pod tytułem "Jak to jest zrobione" w niektórych odcinkach można podziwiać zautomatyzowane fabryki, produkujące miliony produktów, a w innych sprawność rzemieślników poświęcających wiele dni na jeden wyrób. Porównanie wartości tych produktów wydaje się zadaniem karkołomnym. Dlatego słusznym wydaje się pozostawienie tego zadania siłom rynkowym. Niech klienci decydują, co chcą kupić i za ile.

Czym innym jest jednak słuszny postulat wolnorynkowej wymiany, a czym innym rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Spory między zwolennikami wolnego rynku a zwolennikami aktywnej roli państwa w gospodarce są jałowe, gdyż dotyczą idei, a nie realnych procesów.

 

Czytaj więcej...

Klastry w społeczeństwie sieci

Drukuj E-mail

Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge-based economy) koncentruje się na tworzeniu, dystrybucji i wykorzystywaniu wiedzy i informacji. Sukces gospodarczy zależy w dużym stopniu od zdolności do tworzenia i wykorzystywania wiedzy. Źródłem przewagi konkurencyjnej stają się zasoby - głównie niematerialne, zgromadzone w sieci powiązań przedsiębiorstwa.

Zasoby niematerialne: wiedza, umiejętności, doświadczenie, powiązania przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne są źródłem przewagi konkurencyjnej. Tworzą one zasoby niematerialne kapitał intelektualny.

Kapitał intelektualny: różnica między wartością rynkową, a wartością księgową firmy uzyskana dzięki zasobom niematerialnym.

Innowacyjność: sposób wykorzystywania kapitału intelektualnego

W tradycyjnej gospodarce innowacyjność można było postrzegać jako proces linerany: nauka (badania podstawowe) - innowacje (wdrożenia) – komercjalizacja. Obecnie jest to nieustanny proces tworzenia i przepływu wiedzy (continuous innovations, innovativness).

Warunki innowacyjności: osobiste zaangażowanie + sprzyjające środowisko społeczne.

Osobiste zaangażowanie: przyswajanie i wykorzystywanie wiedzy motywowane utożsamianiem z celem i samorealizacją. Środowisko społeczne sprzyjające innowacyjności tworzy kapitał społeczny.

Kapitał społeczny: cecha organizacji społeczeństw, zwiększająca sprawność i ułatwiając skoordynowane działania dla zwiększenia ekonomicznych korzyści; opiera się na zaufaniu, lojalności, normach i powiązaniach.

Wykorzystanie kapitału społecznego jest możliwe dzięki istnieniu sieci powiązań, umożliwiającej dostęp do zasobów dzięki uczestnictwu w grupie. W ten sposób powstaje paradygmat sieciowy (network paradigm). Zgodnie z tym paradygmatem mówimy o społeczeństwie sieci.

Rozwój w społeczeństwie sieci jest związany z integracją i dążeniem do spójności. Najbardziej efektywną metodą rozwoju jest tworzenie sieci lokalnych (klastrów) i ich włączanie w sieć globalną.